კულტურათაშორის დიალოგი ევროკავშირში

კულტურათაშორის დიალოგი ევროკავშირში

last update on: 08/15/2022

მოდულის შესახებ

ეს მოდული მოდის როგორც პასუხი კულტურათაშორისი დიალოგის კონცეფციის გაგების აუცილებლობაზე. მოდული აგებულია ხუთ გაკვეთილად, რომელთაგან თითოეული გვთავაზობს კონცეპტუალურ ჩარჩოს და ძირითად პრინციპებს, რომლებიც ქმნიან ICD-ის მყარ საფუძველს. ამ გაკვეთილებში მოწოდებული ინფორმაცია ეხმარება შექმნას ახალი სწავლის შესაძლებლობები, რომლებსაც შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ უკეთეს სამყაროში, სადაც კულტურა და მრავალფეროვნება არ გამოიყენება სოციალური გარიყულობის არგუმენტად.

ტრენინგის მეთოდოლოგია

 • შესავალი ვიდეო

 • შინაარსის მიწოდება გაკვეთილებზე

 • გაკვეთილის განვითარებისას შესაბამისი შემთხვევის და მაგალითების შემუშავება

 • ბიბლიოგრაფიისა და ცნობების უზრუნველყოფა

 • შემდგომი დამუშავებისთვის შეფასების ტესტი მოდულის ბოლოს

მოდულის სასწავლო მიზნები

მოდულის ბოლოს მონაწილეები შეძლებენ:

 • განსაზღვრონ კულტურათაშორისი დიალოგი და იცოდეთ ევროპის საბჭოს მიერ ICD-ის ოფიციალური განმარტება

 • განსაზღვრონ რა არის ICD-ის ძირითადი ცნებები (სტერეოტიპები, ცრურწმენები, დისკრიმინაცია)

 • განსაზღვრონ კულტურათაშორისი დიალოგის როლი ჩვენს დღევანდელ საზოგადოებაში

 • გამსაზღვრონ ICD-ის ციფრული განზომილება

 • გაეცნონ „თეთრ წიგნს კულტურათაშორისი დიალოგის შესახებ“

 •  აღიარონ ბარიერები და გამოწვევები, რომლებიც ხელს უშლის ICD-ის მშენებლობას

 • იმსჯელონ ICD-ის მომავალზე: საჭიროებების იდენტიფიცირება და პრაქტიკაში დასანერგი პოლიტიკა

მოდულის გაკვეთილები

გაკვეთილი 1. შესავალი: რა არის კულტურათაშორისი დიალოგი?

გაკვეთილი 2. კულტურათაშორისი დიალოგი და სამყარო, რომელშიც ვცხოვრობთ

გაკვეთილი 3. კულტურათაშორისი დიალოგი: ინსტიტუციური აქტი და თეთრი წიგნი გაკვეთილი

4. ICD: მისი რეალიზაციის გამოწვევები გაკვეთილი

5. კულტურათაშორისი დიალოგის მომავალი

მიღებული ცოდნა/ მოდულის საგანმანათლებლო კონტექსტი

შემდეგი შინაარსი შედის მოდულ 1-ში:

ICD კონცეფციის მოკლე ისტორია ICD

კონცეფციის ოფიციალური განმარტება

მრავალფეროვნების განმარტება

ევროკავშირის დოკუმენტები და პროექტები

კულტურათაშორისი დიალოგის ინსტიტუციური განზომილება (ევროპის კომისია, გაერო და იუნესკო)

ძირითადი ტერმინების განმარტება (პლურალიზმი, დისკრიმინაცია, რასიზმი, ქსენოფობია, ცრურწმენა, ექსპლუატაცია, სოციალური ერთიანობა)

COVID-19-ის სოციალურ-კულტურული გავლენა

შეფასების მეთოდოლოგია

ყოველი გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლე ფასდება ჭეშმარიტი-მცდარი და შემოწმებული კითხვების მოკლე ტესტით, რომელიც ეფუძნება გაკვეთილის შემუშავებულ თეორიას.

მოდულები

6