ტრენინგის კატალოგი

კულტურათაშორის დიალოგი ევროკავშირში

კულტურათაშორის დიალოგი ევროკავშირში

მოდულის შესახებ

ეს მოდული მოდის როგორც პასუხი კულტურათაშორისი დიალოგის კონცეფციის გაგების აუცილებლობაზე. მოდული აგებულია ხუთ გაკვეთილად, რომელთაგან თითოეული გვთავაზობს კონცეპტუალურ ჩარჩოს და ძირითად პრინციპებს, რომლებიც ქმნიან ICD-ის მყარ საფუძველს. ამ გაკვეთილებში მოწოდებული ინფორმაცია ეხმარება შექმნას ახალი სწავლის შესაძლებლობები, რომლებსაც შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ უკეთეს სამყაროში, სადაც კულტურა და მრავალფეროვნება არ გამოიყენება სოციალური გარიყულობის არგუმენტად.

...

ადგილობრივი თემები: მუშაობა კულტურათაშორის დიალოგზე

ადგილობრივი თემები: მუშაობა კულტურათაშორის დიალოგზე

მოდულის მოკლე შინაარსი

მოდული იკვლევს კულტურათაშორისი დიალოგის პროცესების ჩართვის მნიშვნელობას ადგილობრივ თემებში. მასში წარმოდგენილია ინტერკულტურული ქალაქების კონცეფცია, როგორც ეს განსაზღვრულია ევროპის საბჭოს სატიტულო პროგრამით, რომელიც ამოიღებს მეთოდოლოგიებს და ტექნიკას მენეჯმენტისა და სტრატეგიის სფეროდან. განიხილება საზოგადოების მონაწილეობა და სამოქალაქო ჩართულობა და გაანალიზებულია ადგილობრივი ღონისძიებების როლი, როგორც თემებს შორის კულტურათაშორისი ხიდები.

...

კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურათაშორისი დიალოგი: საერთო ღირებულებების განსაზღვრა

კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურათაშორისი დიალოგი: საერთო ღირებულებების განსაზღვრა

მოდულის შესახებ

...

მდგრადი განვითარება და კულტურათაშორისი დიალოგი

მდგრადი განვითარება და კულტურათაშორისი დიალოგი

მოდულის შინაარსი

დღესდღეობით, მდგრადი განვითარება მიჰყვება და განსაზღვრავს განათლების, დასაქმების, ტექნოლოგიების და ზოგადად პროგრესის ყველა ასპექტს. სულ უფრო მეტი მოქალაქე აწუხებს მას, რადგან ის მთლიანად არის დაკავშირებული ჩვენს მომავალთან. მე-3 მოდულში განსაზღვრულია მდგრადი განვითარების კონცეფცია ყველა პროცედურებითა და ასპექტებით, რაც მას მოიცავს....

ინტერკულტურული კომპეტენციები XXI საუკუნეში

ინტერკულტურული კომპეტენციები XXI საუკუნეში

შესავალი

ინტერკულტურული კომპეტენცია გადამწყვეტია პროფესიული, სოციალური ან პირადი ურთიერთობებისთვის. The Economist-ის დაზვერვის ერთეულმა იტყობინება, რომ 68 ქვეყნის აღმასრულებელთა 90% ამბობს, რომ კულტურული მენეჯმენტი მათი ყველაზე დიდი გამოწვევაა....