კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურათაშორისი დიალოგი: საერთო ღირებულებების განსაზღვრა

კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურათაშორისი დიალოგი: საერთო ღირებულებების განსაზღვრა

last update on: 08/11/2022

მოდულის შესახებ

მოდული იკვლევს კულტურული მემკვიდრეობის ცნებებს, ასევე მრავალფეროვნების მნიშვნელობას მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის წარმოდგენისა და სხვადასხვა სოციალურ და კულტურულ თემებს შორის დიალოგისა და ერთიანობის ხელშეწყობაში.

გაკვეთილები განსაზღვრავს კულტურული მემკვიდრეობის ცნებებს, მათ მნიშვნელობას და ღირებულებებს, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ისტორიასა და მნიშვნელობას, შეისწავლის სხვადასხვა სოციალური და კულტურული ჯგუფების ჩართვის მნიშვნელობას კულტურული მემკვიდრეობის განსაზღვრისა და შენარჩუნებისას, წარმოაჩენს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ჩარჩოში და მემკვიდრეობის სწავლების მეთოდოლოგიების მიმოხილვა კულტურული მრავალფეროვნების კუთხით. ისინი ქმნიან საგანმანათლებლო რესურსს, რომელიც გთავაზობთ მრავალფეროვან ინფორმაციას, ეფუძნება უახლეს კვლევებსა და რეალურ სამყაროს მაგალითებს.

ტრენინგის მეთოდოლოგია

 • შესავალი ვიდეო
 • შინაარსის მიწოდება გაკვეთილებზე
 • გაკვეთილის განვითარებისას შესაბამისი შემთხვევის შესწავლა და მაგალითები
 • ბიბლიოგრაფიისა და ცნობების უზრუნველყოფა შემდგომი დამუშავებისთვის
 • მოდულის ბოლოს შეფასების ტესტი

მოდულის სასწავლო მიზნები

მოდულის ბოლოს მონაწილე შეძლებ:

 

 • გააცნობიეროს მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძირითადი განმარტებები და ცნებები და მათი დაცვის მნიშვნელობა;
 • გაავრცელოს ინფორმაცი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, როგორც ღირებული აქტივი და ინსტრუმენტი 21-ე საუკუნეში; ხაზი გაუსვა მრავალფეროვნების მნიშვნელობას მსოფლიოში;
 • გაიაზროს მრავალფეროვნების მნიშვნელობა და უმცირესობების როლი კულტურული მემკვიდრეობის შექმნასა და გადაცემაში;
 • იფიქროს კულტურული გამოხატულებების მრავალფეროვნებაზე, როგორც ურთიერთგაგებისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების შესაძლებლობაზე;
 • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხის გააზრება ადამიანის უფლებათა და კულტურისა და კულტურული გამოხატვის უფლების კუთხით; კულტურული მრავალფეროვნებისა და კულტურული მემკვიდრეობის სწავლების საგანმანათლებლო ინსტრუმენტების მიმოხილვა;
 • კულტურული მემკვიდრეობის ჩვენება, როგორც საგანმანათლებლო ინსტრუმენტი, რომელიც ქმნის ჩვენი სამყაროსა და საზოგადოების უნიკალურ პერსპექტივას და აჩვენებს ჩვენი კულტურის უნიკალური ელემენტების დაცვის მნიშვნელობას;
 • გაეცნო კულტურული მემკვიდრეობის როლს მათ ცხოვრებაში და გაეცნონ მათ გარემოცვას და მათი კულტურის ღირებულებებს.

გაკვეთილები:

გაკვეთილი 1: კულტურული მემკვიდრეობა: ძირითადი ცნებები და განსაზღვრებები
გაკვეთილი 2: ცოცხალი კულტურული მემკვიდრეობა
გაკვეთილი 3: კულტურული მემკვიდრეობა და მრავალფეროვნების პატივისცემა
გაკვეთილი 4: კულტურული მემკვიდრეობა და ადამიანთა უფლებები გაკვეთილი 5: კულტურული მემკვიდრეობისა და მრავალფეროვნების, როგორც საგანმანათლებლო ინსტრუმენტი სწავლება

მიღებული ცოდნა/ მოდულის საგანმანათლებლო კონტექსტი

 • კულტურული მემკვიდრეობის განსაზღვრა
 • კულტურული მემკვიდრეობის სახეები
 • კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა და მისი ღირებულებები
 • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
 • საკუთრება კულტურულ მემკვიდრეობაზე
 • ცოცხალი მემკვიდრეობის განსაზღვრა
 • კონცეფციის ისტორია
 • ცოცხალი მემკვიდრეობის მნიშვნელობა
 • ცოცხალი მემკვიდრეობა და უმცირესობები
 • საყოველთაო დეკლარაცია კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ
 • მრავალფეროვნება არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაში
 • არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც პროცესი

შეფასების მეთოდოლოგია

ყოველი გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლე ფასდება ჭეშმარიტი-მცდარი, შემოწმებული და შესატყვისი კითხვების მოკლე ტესტით

მოდულები

6